Dacă ești cetățean al unui stat din afara spațiului Uniunii Europene și vrei să aplici pentru a urma un program de studii la UPB, ai nevoie de următoarele documente pe care să le incluzi în dosarul pentru admitere:
  • certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
  • copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
  • copie de pe pașaport;
  • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
  • copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
  • copie şi traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă (pentru înscrierea la un program de master);
  • foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
  • atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz;
  • certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
*Toate documentele vor fi însoțite de traducere în limba română sau în limbi de circulație internațională (engleză sau franceză).

Documentele pot fi transmise prin poștă, curier, aduse personal sau de către un delegat.

Reprezentanții UPB analizează completitudinea dosarului pe care îl transmit ulterior către Ministerul Educației Naționale.

În urma analizei, Ministerul Educației Naționale va elibera o scrisoare de acceptare. Această scrisoare va fi transmisă către UPB. Serviciul de gestionare a studenților străini îți va trimite scrisoarea de acceptare prin poștă sau curier. Vei fi informat și prin email sau telefonic cu privire la statusul candidaturii tale.

După primirea scrisorii de acceptare, următorul pas constă în plata taxei de școlarizare.

Dovada plății și scrisoarea de acceptare îți vor fi utile pentru următoarea etapă: obținerea vizei de studii.

După ce Ambasada României emite viza, te vei putea înmatricula la programul de studii ales, depunând actele în original la Serviciul de gestionare a studenților străini din cadrul UPB.

Română