Romanian Diaspora Admission

Admiterea românilor de pretutindeni în anul universitar 2019-2020

I. ÎNSCRIEREA LA STUDII DE LICENŢĂ

A. Românii cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel și Ungaria


Acte necesare pentru înscrierea la studii de LICENŢĂ :
Cerere-formular de înscriere (fișa de înscriere) se completează și se depune la Serviciul Gestionare Studenți Străini (Clădirea Rectorat, sala AN 029, parter) *Descarcă documentul*;
• Copia certificatului de naştere;
• Copia pașaportului – primele 3 pagini;
• Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• Copia diplomei de bacalaureat sau echivalenta sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
• Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
3 fotografii 3x4cm mate;
• Copie după buletinul de identitate;
• Copie după anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil;
Declarație pe propria răspundere de asumare a identității culturale române (Anexa 3) *Descarcă documentul*;
Declarație notarială conform căreia candidatul/ candidata nu posedă carte de identitate emisă în România (nu are domiciliul stabil în România);
Certificat sau adeverință medicală.

Depunerea dosarelor candidaților se va face la secretariatele facultăților sau pe adresa de e-mail maria.hadar@upb.ro, în perioada 15-20 iulie 2019, pe locurile alocate românilor de pretutindeni.
• Secretariatele facultăților vor transmite o copie a dosarelor către Serviciul Gestionare Studenți Străini până la data de 17.07.2019 pentru sesiunea I și până la data de 24.07.2019 pentru sesiunea II. Dosarele vor fi însoțite de o listă centralizatoare.
• Admiterea se realizează pe bază de concurs de dosare, iar rezultatele vor fi afișate pe data de 24.07.2019.
• Românii de pretutindeni au obligația de a confirma un singur loc de studiu după admitere, prin depunerea actelor de studii în original, și completarea și transmiterea Anexei nr. 4 *Descarcă documentul*; la universitatea la care au fost admiși până la data de 25.07.2019.

B. Românii cu domiciliul stabil în Albania, Macedonia, Serbia și Ucraina

Acte necesare pentru înscrierea la studii de LICENŢĂ:
Cerere-formular de înscriere conform Anexei nr. 2 *Descarcă documentul*;
• Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
• Copia pașaportului, primele 3 pagini;
• Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3;
• Copia diplomei de bacalaureat sau echivalenta sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
• Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

Depunerea dosarului de către candidați se va face personal sau prin împuternicit, la sediile misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților.


Pentru anul universitar 2019-2020 sunt disponibile:
144 LOCURI PENTRU STUDII DE LICENȚĂ
Mai multe detalii cu privire la procesul de admitere la studii de licență puteți afla accesând website-ul dedicat admiterii.
II. ÎNSCRIEREA LA STUDII DE MASTERAT ŞI DOCTORAT
Depunerea dosarelor candidaților și selecția acestora se vor realiza conform Metodologiei de admitere a Universității POLITEHNICA din București, în perioadele stabilite de către UPB, pe locurile alocate românilor de pretutindeni, direct la facultate, respectiv la Școala Doctorală a facultății.

Pentru anul universitar 2019-2020 sunt disponibile:
30 locuri MASTER
5 locuri DOCTORAT

Informații suplimentare cu privire la admiterea la studii de masterat și doctorat:
Master: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/
Doctorat: https://upb.ro/admitere/admitere-doctorat/
Română
Call Now Button